Основні види робіт на пам’ятках архітектури і сфера їх застосування

Зазвичай розрізняють три види робіт, які повинні провадитсь на пам’ятках : реставрація, консервація і ремонт.

На практиці таке формальне розмежування має суттєві відмінності. Для трьох названих категорій прийняті дещо різний порядок розгляду і склад проектної документації. В той же час це розділення досить приблизне і не претендує на детальне розмежування нескінченно різноманітних випадків практики. Віднесення до тієї або іншої категорії робиться за переважаючим характером робіт.

Для усіх видів робіт закон встановлює деякі загальні вимоги. Вони можуть виконуватися тільки з відома державних органів охорони пам’яток та під їх контролем. Контроль не обмежується узгодженням необхідної проектної документації, але здійснюється протягом всіх робіт. Реставрація, консервація і ремонт пам’яток повинні проводитися також під спостереженням фахівців-реставраторів.

Вирішення питання про проведення тих або інших робіт на пам’ятці неможливе без попереднього його вивчення. Глибина і обсяги дослідження можуть бути при цьому різні і залежать від мети і характеру передбачуваних робіт, від того, наскільки при їх проведенні може заторкуватись основна структура пам’ятника. Дослідження, як правило, не завершується попередньою фазою, але триває на усій стадії ведення робіт, оскільки тільки по ходу їх здійснення відбувається якнайповніше розкриття пам’ятки.

Подробнее

Основи сучасних понять «пам’ятка архітектури» і «реставрація»

Як видно з попереднього викладу, зміст понять «Пам’ятка архітектури» і «реставрація» мінявся в часі. Поняття ці, виникнувши порівняно пізно, трактувалися по різному залежно від філософських, художніх і інших уявлень кожного окремого періоду. При цьому вони мали тенденцію ставати складнішими, збагачуватися за рахунок все більш багатостороннього врахування зв’язків, що виникають між архітектурним твором минулого і світом людини нового часу.

В різних європейських країнах для позначення того, що ми називаємо пам’яткою архітектури, застосовуються терміни «пам’ятка», «історична пам’ятка», «архітектурна пам’ятка». У Російській імперії в минулому використовувався термін «пам’ятники старовини і мистецтва», а нині поняття «Пам’ятки архітектури» включене в загальніше поняття «Пам’ятки історії і культури», або, ще ширше, «культурної спадщини». Ці терміни відбивають двояку цінність споруд, віднесених нами до розряду пам’яток, — історичну і художню. Щоб уявити собі усю повноту значення пам’яток для сучасної людини, такого розділення ще недостатньо, оскільки кожна з цих двох основних сторін цінності пам’яток далеко не елементарна, представляючи дуже складне поєднання різних аспектів.

Подробнее

Создание нового ансамбля на острове Голодай и застройка Тучкова буяна

Создание нового ансамбля на острове Голодай и застройка Тучкова буянаКак уже говорилось выше, в проекте Енакиева принимали участие архитекторы Бенуа и Перетяткович. Именно они решали архитектурный облик зданий, стремясь выдержать его в классических традициях. В отличие от Москвы, где легко воспринимались все архитектурные стили, в Петербурге все   же   предпочиталась  архитектура хоть и эклектическая, но в классических вариантах. Тот же Енакиев в своей книге сетовал на то, что «улицы и площади потеряли строгость стиля и стройность линий…, каждый строит как ему нравится; отсюда разнообразие размеров домов, их стилей и окрасок, производящих впечатление пестроты и незаконченности…».

Идеи Енакиева, Бенуа и Перетятковича не были реализованы. Аналогичная судьба постигла и другие локальные градостроительные замыслы, такие, как создание нового ансамбля на острове Голодай и застройка Тучкова буяна.

Подробнее

Застройка фабриками Забалканского района

Забалканский  районОдним из примеров промышленных окраин был район Забалканского (ныне Московского) проспекта, который со второй половины XIX в. стал усиленно застраиваться фабриками и заводами, в соседстве с которыми возникали дома и бараки для рабочих. Здесь возле Заставской улицы в 1896 г. была основана обувная фабрика (ныне «Скороход»).

За Заставской улицей на месте небольшой столярно-механической фабрики в 1897 г. возник вагоностроительный завод (ныне завод им. Егорова). За окружной железнодорожной веткой был построен в 1898 г. электромеханический завод фирмы «Симменс-Шуккерт» (ныне «Электросила»). У этого предприятия собственно и обрывался город. Булыжная мостовая доходила только до Литовской улицы, а дальше начиналась непролазная грязь.

Вдоль другого тракта — Шлиссельбурге кого (ныне проспект Обуховской обороны), который проходил вдоль левого берега Невы до села Рыбацкого, строительство заводов началось еще в XVIII в. Промышленному развитию этой части города способствовали удобные водные пути сообщения. Со второй половины прошлого века она начала превращаться в типичный фабрично-заводской район капиталистического города.

Подробнее

Рост фабричных сел

Рост фабричных селСтроительство фабрик и заводов сопровождалось ростом вокруг них рабочего населения, для которого на некоторых фабриках и заводах строились   дома-казармы,   содержавшиеся большей частью в антисанитарном состоянии.

Большинство же рабочих ютилось в тесных деревянных домишках мелких домовладельцев вблизи фабрик, где появились коечно-каморочные квартиры. В. И. Ленин в 1907 г. указывал на эксплуатацию рабочего «не только фабрикантами и заводчиками, но также и домовладельцами, которые, как известно, наживаются гораздо больше на квартирах, каморках, углах и трущобах, населенных рабочими, чем на богатых квартирах»1.

Подробнее

Перевоплощение Миусской площади

Миусская площадьВ 1886 г. Городская дума решила превратить старую Лесную Миусскую площадь в главную площадь этого обширного периферийного района Москвы. В середине XIX в. Миусская площадь представляла собой прямоугольное пространство с небольшим прудом посредине. К площади выходили 1-я и 3-я Миусские улицы.

Территории, окружавшие площадь, застроены были лишь частично, поскольку здесь располагались сады и огороды ямщиков. Часть территории была загромождена мелкими пищевыми предприятиями. При разработке плана Миусской площади было предусмотрено соединение ее с окружающими улицами и переулками. На южной стороне площади, на 3-й Миусской улице, было построено монументальное здание Городского народного университета им. А. Л. Шанявского (ныне АОН при ЦК КПСС).

Подробнее

Основные промышленные районы Москвы

Основные промышленные районы МосквыК 1912 г. в пределах Садового кольца проживала лишь одна треть московского населения, а остальное население города, превышавшее 1 млн. размещалось за его пределами. Это были жители фабричных окраин Москвы, где располагалось 80% промышленных предприятий и проживало 90% рабочих. Размещение промышленных предприятий происходило стихийно, без какого-либо плана. Они располагались в основном по берегам Москвы-реки и Яузы, а также вдоль основных линий железных дорог.

Основными промышленными районами Москвы были Пресня, Марьина роща, Благуша, Лефортово, Рогожско-Симоновский район, Дорогомилово и южные районы Москвы.

Особенно быстро росли северные окраины, население которых за 15 лет, с 1897 по 1912 г., увеличилось вдвое.

Подробнее

Первый регулярный план Томска

Первый регулярный план ТомскаНа продолжении Бибиковского бульвара на Брест-Литовском шоссе в конце XIX в. архит. И. С. Китнером был построен огромный Политехнический институт (начат в 1898 г.), представлявший собой целый учебный городок, в состав которого помимо главного Инженерного корпуса входили Химический корпус и жилые дома для преподавателей. Протяженное кирпичное здание этого корпуса имело по фасаду трехчастное деление, дополненное башнями, расположенными по внутренним углам курдонера, придававшими ансамблю романтические черты.

С запада и с юга к институту примыкали территории бывших лесных дач и так называемая Кадетская роща, а с севера, за шоссе, предполагались большой Пушкинский сад и ипподром. Таким образом, одно из крупнейших учебных заведений России этого времени располагалось вдали от городского центра, среди открытых зеленых пространств.

Подробнее

Погоня за прибылями и капиталистическая конкуренция в условиях быстрого развития промышленности в России

Погоня за прибылями и капиталистическая конкуренция Строительство фабрик, заводов и складов приводило к ухудшению санитарного состояния городов: промышленные объекты часто строились выше города по течению реки или в гуще кварталов без учета направления ветров. В результате этого жилые районы города отрезались от реки или попадали в зону задымления.

Погоня за прибылями и капиталистическая конкуренция в условиях быстрого развития промышленности в России приводили к тому, что вокруг железных дорог и промышленных предприятий стихийно складывались новые жилые районы,  заселявшиеся рабочими. Они застраивались без всякого плана, как правило, деревянными домами в один или два этажа.

Подробнее

Разновидность городских поселений

Разновидность городских поселенийДовольно больших по тому времени размеров достигли города, экономический профиль которых определяла торговля: Тифлис (ныне Тбилиси, 160 тыс. чел.); Ташкент (156 тыс. чел.) и Вильно (ныне Вильнюс, 160 тыс. чел.).

Они были не только крупными торговыми центрами, но и центрами национальной культуры. Кроме перечисленных городов, также насчитывавших свыше 100 тыс. жителей и имевших большое торговое и промышленное значение, были Казань, Саратов, Астрахань, Ростов-на-Дону, Екатеринослав, Баку, Тула, а также Кишинев. К городам с численностью населения от 50 до 100 тыс. жителей относились многие губернские центры, такие, как Самара, Нижний Новгород, Минск и др., а также некоторые центры уездов, например Царицын. К этой же группе относились железнодорожный узел Николаевск и крупные портовые города Николаев, Ревель, Либава, Таганрог и др. Крупнейшими городами Урала были Пермь (45,2 тыс.), Екатеринбург (43,2 тыс.).

Подробнее