Археологічна реставрація» і реставраційні теорії кінця XIX – поч. XX ст.

До кінця XIX ст. все більш і більш виявлялося загальне незадоволення практикою стилістичної реставрації. У міру зросту числа споруд, що реставруються на такій основі, все ясніше усвідомлювалося, що на місце пам’ятки ставиться при цьому щось лише зовні схоже з нею, але по суті принципово неадекватне справжньому архітектурному твору старовини. Характерна в цьому плані оцінка

Анатолем Франсом результатів однієї з найбільш відомих у Франції реставрацій : «В П’єрфоні, дійсно, надто багато каменів. Я переконаний, що реставрація, зроблена в 1858 році Віолле-ле-Дюком і закінчена надалі по його кресленнях, цілком обґрунтована. Я упевнений, що вежі замку і усі зовнішні оборонні споруди набули свого минулого вигляду.

Подробнее

Виникнення інтересу до пам’ятників античності. Їх реставрація на початку XIX ст.

Архітектурні споруди у всі часи були предметом турбот. Їх підтримували, лагодили, іноді відновлювали. Це диктувалося в першу чергу утилітарними вимогами: адже вони були створені свого часу для якоїсь певної функції, і доки ця функція відповідала потребам суспільства, потрібні були і самі будівлі. Часом на перше місце виступала сторона не утилітарна : так було з сакральною цінністю культових будівель, з репрезентативною або меморіальною цінністю деяких спеціально зведених споруд (арки, колони).

Проте подібне відношення до архітектурних споруд не було оцінкою їх як пам’яток архітектури, тобто як носіїв специфічної цінності, свідків культури і мистецтва минулого. Це до певної міри пов’язано з тим, що культурі ранніх періодів, включаючи античність, в цілому не було властиве відчуття історичності, поступального громадського розвитку, а історизм світогляду середньовіччя був дуже специфічний і обмежений областю есхатології, тобто вчення про розвиток світу в чисто релігійному розумінні від створення людини і його гріхопадіння до очікуваного кінця світу.

Подробнее

Синтез искусств в архитектуре

Синтез искусств в архитектуре

Синтез искусств (греч. synthesis — соединение, сочетание) это соединение разных искусств в художественное целое, не сводимое к сумме составляющих его компонентов.

Композиционное единство компонентов,  согласованность их масштабов, пропорций, ритма порождают в искусстве качества, способные активизировать восприятие человека, сообщать ему многоплановость, многогранность развития идеи, оказывать на человека многостороннее эмоционально насыщенное воздействие, обращаясь ко всей полноте его чувств.

Подробнее

О связи произведений монументально-декоративного искусства с элементами оборудования и прикладного искусства в интерьере

Структура и отделка интерьера определяются прежде всего его назначением, но вместе с тем в значительной степени зависят и от тех элементов, которые в нем находятся. Каждый элемент интерьера отличается собственными, только ему свойственными качествами, исходя прежде всего из функции. Чтобы достичь комплексного решения, единства художественного и эмоционального качеств интерьера, каждый его элемент должен быть органично связан с другими компонентами.

Это исходное положение определяет основные требования по композиционной и идейно-художественной связи между произведениями монументально-декоративного искусства и различными элементами оборудования в интерьере. Наиболее, значительными элементами прикладного искусства в интерьере — являются мебель, текстиль, средства освещения. Естественно, не в каждом интерьере все эти элементы применяются вместе, тем более в комплексе с произведениями монументально-декоративного искусства.

Подробнее

Назначение интерьера и монументально-декоративное искусство

Стремление к синтезу архитектуры и монументально-декоративного искусства — один из естественных путей связи художественного творчества с повседневной жизнью людей. Однако специфика различных творческих задач, функциональные, эстетические и идеологические требования к архитектуре, особенности формирования архитектурного объекта обусловливают возможность использования тех или иных видов монументального и декоративного искусства, которые не могут существовать вне архитектурно организованной среды. В интерьерах общественного назначения за редким исключением произведения монументально-декоративного искусства применять целесообразно, поскольку они призваны выражать основные идеи времени, требуют внимания широкой общественности.)

Подробнее

Градостроительная основа проектирования интерьеров с использованием средств монументально-декоративного искусства

В современной советской архитектуре градостроительные проблемы стали главными. Постепенная реконструкция старых городских районов и тем более застройка новых выполняются по проектам, которые учитывают соответствующие требования не только настоящего времени, но и более отдаленной перспективы. Градостроительная основа стала обязательной в архитектуре, в том числе и при создании интерьеров общественных зданий. Однако до сих пор вопрос о значении градостроительной ос-новы для проектирования интерьеров общественных зданий не изучен. Хотя и опубликованы отдельные работы по организации сети предприятий общественного питания и некоторых других учреждений, все они ограничиваются рассмотрением утилитарно-функциональных вопросов исходя из условий строительства новых городов, микрорайонов и пр.

Подробнее

Судьба застройки южной части Садового кольца

Судьба застройки южной части Садового кольцаВ 1899-1900 гг. был сооружен в южной части кольца Павелецкий вокзал, соединивший Москву с Поволжьем. Перед вокзалом была разбита небольшая площадь; рядом с находившимся у вокзала Зацепским рынком были выстроены на месте деревянных домов кирпичные дома с гостиницами, лавками и трактирами.

С Садовым кольцом посредством Домниковской и Каланчевской .улиц была связана и Каланчевская площадь, на которой последовательно были построены вокзалы: Николаевский (ныне Ленинградский), возведенный на рубеже 1840-1850-х годов; Ярославский — сооруженный в 1907 г. на месте старого вокзала Ф. О. Шехтелем, и начатый в 1913 г. по проекту А. В. Щусева — Рязанский (ныне Казанский) вокзал, завершенный уже в советский период.

Подробнее