Особенности архитектуры XVI века

На то, что происходит в Риме окажут влияния идеи вечного города. Античная память будет очень важна. Античная память определит масштаб построек. Римская архитектура будет иметь под собой основу в виде идей Альберти (много работал в Риме, его идеи будут реализовавыться в течение всего Возрождения). От Альберти взяли в архитектуру Высокого Возрождения: новое понимание плана, объемно – пространственных композиций, стена как основы, предпочтение дорическиго и тосканского ордеров, предпочтение сводчяатых перекрытий.

Подробнее

Археологічна реставрація» і реставраційні теорії кінця XIX – поч. XX ст.

До кінця XIX ст. все більш і більш виявлялося загальне незадоволення практикою стилістичної реставрації. У міру зросту числа споруд, що реставруються на такій основі, все ясніше усвідомлювалося, що на місце пам’ятки ставиться при цьому щось лише зовні схоже з нею, але по суті принципово неадекватне справжньому архітектурному твору старовини. Характерна в цьому плані оцінка

Анатолем Франсом результатів однієї з найбільш відомих у Франції реставрацій : «В П’єрфоні, дійсно, надто багато каменів. Я переконаний, що реставрація, зроблена в 1858 році Віолле-ле-Дюком і закінчена надалі по його кресленнях, цілком обґрунтована. Я упевнений, що вежі замку і усі зовнішні оборонні споруди набули свого минулого вигляду.

Подробнее

Виникнення інтересу до пам’ятників античності. Їх реставрація на початку XIX ст.

Архітектурні споруди у всі часи були предметом турбот. Їх підтримували, лагодили, іноді відновлювали. Це диктувалося в першу чергу утилітарними вимогами: адже вони були створені свого часу для якоїсь певної функції, і доки ця функція відповідала потребам суспільства, потрібні були і самі будівлі. Часом на перше місце виступала сторона не утилітарна : так було з сакральною цінністю культових будівель, з репрезентативною або меморіальною цінністю деяких спеціально зведених споруд (арки, колони).

Проте подібне відношення до архітектурних споруд не було оцінкою їх як пам’яток архітектури, тобто як носіїв специфічної цінності, свідків культури і мистецтва минулого. Це до певної міри пов’язано з тим, що культурі ранніх періодів, включаючи античність, в цілому не було властиве відчуття історичності, поступального громадського розвитку, а історизм світогляду середньовіччя був дуже специфічний і обмежений областю есхатології, тобто вчення про розвиток світу в чисто релігійному розумінні від створення людини і його гріхопадіння до очікуваного кінця світу.

Подробнее

Синтез искусств в архитектуре

Синтез искусств в архитектуре

Синтез искусств (греч. synthesis — соединение, сочетание) это соединение разных искусств в художественное целое, не сводимое к сумме составляющих его компонентов.

Композиционное единство компонентов,  согласованность их масштабов, пропорций, ритма порождают в искусстве качества, способные активизировать восприятие человека, сообщать ему многоплановость, многогранность развития идеи, оказывать на человека многостороннее эмоционально насыщенное воздействие, обращаясь ко всей полноте его чувств.

Подробнее

Региональная организация тематики интерьеров

Правильное определение темы интерьера—одно из главных условий достижения его оригинальности, эмоциональной выразительности и художественности. Особенно важна тематика для общего эстетического восприятия внутреннего пространства при образовании ассоциативных представлений. Композиционное решение и раскрытие ведущей темы интерьера завершает конкретизацию замысла автора проекта.

Внимание к тематике при проектировании современных интерьеров особенно актуально именно сейчас, когда помимо достижения количественных показателей требуется повысить и качество решений.

Подробнее

О связи произведений монументально-декоративного искусства с элементами оборудования и прикладного искусства в интерьере

Структура и отделка интерьера определяются прежде всего его назначением, но вместе с тем в значительной степени зависят и от тех элементов, которые в нем находятся. Каждый элемент интерьера отличается собственными, только ему свойственными качествами, исходя прежде всего из функции. Чтобы достичь комплексного решения, единства художественного и эмоционального качеств интерьера, каждый его элемент должен быть органично связан с другими компонентами.

Это исходное положение определяет основные требования по композиционной и идейно-художественной связи между произведениями монументально-декоративного искусства и различными элементами оборудования в интерьере. Наиболее, значительными элементами прикладного искусства в интерьере — являются мебель, текстиль, средства освещения. Естественно, не в каждом интерьере все эти элементы применяются вместе, тем более в комплексе с произведениями монументально-декоративного искусства.

Подробнее

Сочетание фона и произведений монументально-декоративного искусства

Сочетания могут быть как нюансные, так и контрастные. Большее значение имеют контрастные, поскольку человеку свойственно желание к поиску сильных и ярких впечатлений, необходимых для стимуляции его физиологических и психологических функций. Благодаря контрасту могут быть усилены и подчеркнуты лучшие, наиболее выразительные качества интерьера. Это имеет прямое отношение к применению средств монументально-декоративного искусства в интерьере. Однако перед тем как использовать контрастирующие элементы, необходимо понять сущность тех качеств, которые мы хотим акцентировать с целью более полного выявления общего композиционного замысла.

Подробнее

Условия зрительного восприятия

Как известно, благодаря зрению человек получает 80—90% всей информации. Зрительная система человека достаточно хорошо изучена, известны основные ее оптические возможности; Однако люди отличаются и некоторыми индивидуальными свойствами зрения, что не позволяет делать абсолютно точные выводы относительно угла зрения, условий обозреваемости и тем более условий зрительного восприятия. А между тем это имеет большое значение в предопределении эмоционального состояния человека.

К сожалению, в литературе приводятся не совсем одинаковые сведения об углах зрения и о зрительном поле. Данные инженерной психологии и исследования многих специалистов подтверждают, что человек обладает большей свободой обозреваемости при движении его взгляда по горизонтали, чем по вертикали.

Подробнее

Градостроительная основа проектирования интерьеров с использованием средств монументально-декоративного искусства

В современной советской архитектуре градостроительные проблемы стали главными. Постепенная реконструкция старых городских районов и тем более застройка новых выполняются по проектам, которые учитывают соответствующие требования не только настоящего времени, но и более отдаленной перспективы. Градостроительная основа стала обязательной в архитектуре, в том числе и при создании интерьеров общественных зданий. Однако до сих пор вопрос о значении градостроительной ос-новы для проектирования интерьеров общественных зданий не изучен. Хотя и опубликованы отдельные работы по организации сети предприятий общественного питания и некоторых других учреждений, все они ограничиваются рассмотрением утилитарно-функциональных вопросов исходя из условий строительства новых городов, микрорайонов и пр.

Подробнее

Строительство зданий в районах вечной мерзлоты

Вечномерзлые грунты могут быть различны: твердомерзлые, сыпучемерзлые, пластично-мерзлые.

На твердомерзлых грунтах возводят объекты без учета мерзлого состояния грунтов.

В зависимости от природных условий и особенностей объекта используют два способа возведения объектов:

  1. грунты основания используются в мерзлом состоянии в течение всего срока эксплуатации;
  2. грунты основания используются в оттаивающем и оттаявшем состоянии.

Подробнее