Основні види робіт на пам’ятках архітектури і сфера їх застосування

Зазвичай розрізняють три види робіт, які повинні провадитсь на пам’ятках : реставрація, консервація і ремонт.

На практиці таке формальне розмежування має суттєві відмінності. Для трьох названих категорій прийняті дещо різний порядок розгляду і склад проектної документації. В той же час це розділення досить приблизне і не претендує на детальне розмежування нескінченно різноманітних випадків практики. Віднесення до тієї або іншої категорії робиться за переважаючим характером робіт.

Для усіх видів робіт закон встановлює деякі загальні вимоги. Вони можуть виконуватися тільки з відома державних органів охорони пам’яток та під їх контролем. Контроль не обмежується узгодженням необхідної проектної документації, але здійснюється протягом всіх робіт. Реставрація, консервація і ремонт пам’яток повинні проводитися також під спостереженням фахівців-реставраторів.

Вирішення питання про проведення тих або інших робіт на пам’ятці неможливе без попереднього його вивчення. Глибина і обсяги дослідження можуть бути при цьому різні і залежать від мети і характеру передбачуваних робіт, від того, наскільки при їх проведенні може заторкуватись основна структура пам’ятника. Дослідження, як правило, не завершується попередньою фазою, але триває на усій стадії ведення робіт, оскільки тільки по ходу їх здійснення відбувається якнайповніше розкриття пам’ятки.

Подробнее

Основи сучасних понять «пам’ятка архітектури» і «реставрація»

Як видно з попереднього викладу, зміст понять «Пам’ятка архітектури» і «реставрація» мінявся в часі. Поняття ці, виникнувши порівняно пізно, трактувалися по різному залежно від філософських, художніх і інших уявлень кожного окремого періоду. При цьому вони мали тенденцію ставати складнішими, збагачуватися за рахунок все більш багатостороннього врахування зв’язків, що виникають між архітектурним твором минулого і світом людини нового часу.

В різних європейських країнах для позначення того, що ми називаємо пам’яткою архітектури, застосовуються терміни «пам’ятка», «історична пам’ятка», «архітектурна пам’ятка». У Російській імперії в минулому використовувався термін «пам’ятники старовини і мистецтва», а нині поняття «Пам’ятки архітектури» включене в загальніше поняття «Пам’ятки історії і культури», або, ще ширше, «культурної спадщини». Ці терміни відбивають двояку цінність споруд, віднесених нами до розряду пам’яток, — історичну і художню. Щоб уявити собі усю повноту значення пам’яток для сучасної людини, такого розділення ще недостатньо, оскільки кожна з цих двох основних сторін цінності пам’яток далеко не елементарна, представляючи дуже складне поєднання різних аспектів.

Подробнее

Основные положения проектирования промышленных зданий

Нормативный документ: СНиП 31-03-2001 Производственные здания;

СНиП 31-04-2001 Складские здания.

Технологический процесс при проектирования промышленных зданий играет главную роль.  Объемно- планировочные решения зданий и помещений должны обеспечивать возможность реконструкции и технического перевооружения производства, изменения технологических процессов и перехода на новые виды продукции. Конструктивные решения тоже напрямую связаны с тех. процессом.

При проектирования зданий следует:

 • Объединять в одном здание помещения различного значения: производство, склады, административные и т.д.;
 • Принимать число этажей в зависимости от категории здания по итогам сравнения различных вариантов;
 • Принимать объемно- планировочные решения с учетом сокращения площади наружных ограждающих конструкций;
 • Принимать площадь световых проемов в соответствие с нормами;
 • Применять преимущественно здания в комплексно- блочном исполнении заводского изготовления;
 • Разрабатывать объемно-планировочные решения, по возможности устраняя все негативные влияния на работающих людей и конструкции.
  • планировка помещений должна обеспечивать правильную последовательность выполнения технического процесса, исключая обратное движение.
  • планировка должна предусматривать  группировку и смежное расположение помещений, одинаковых по вредности
  • помещение с наибольшими вредностями располагают с подветренной стороны, вне движения основной массы работающих
  • помещения со значительными тепловыделениями, ядовитыми газами располагают наиболее протяженной стороной у наружных стен
  • шумные помещения по возможности располагают менее протяженной стороной к нешумным.

Подробнее

Развитие капитализма в России во второй половине 19 — начале 20века

Россия в 20 веке

Развитие капитализма в России во второй половине XIX- начале XX в. повлекло за собой быстрый рост городов. Этот рост выражался не только в увеличении численности населения и расширении городских территорий, но и в стихийном формировании новой функциональной городской структуры, свойственной капиталистической экономике.

Подробнее

Создание нового ансамбля на острове Голодай и застройка Тучкова буяна

Создание нового ансамбля на острове Голодай и застройка Тучкова буянаКак уже говорилось выше, в проекте Енакиева принимали участие архитекторы Бенуа и Перетяткович. Именно они решали архитектурный облик зданий, стремясь выдержать его в классических традициях. В отличие от Москвы, где легко воспринимались все архитектурные стили, в Петербурге все   же   предпочиталась  архитектура хоть и эклектическая, но в классических вариантах. Тот же Енакиев в своей книге сетовал на то, что «улицы и площади потеряли строгость стиля и стройность линий…, каждый строит как ему нравится; отсюда разнообразие размеров домов, их стилей и окрасок, производящих впечатление пестроты и незаконченности…».

Идеи Енакиева, Бенуа и Перетятковича не были реализованы. Аналогичная судьба постигла и другие локальные градостроительные замыслы, такие, как создание нового ансамбля на острове Голодай и застройка Тучкова буяна.

Подробнее

Мероприятия по реконструкции и благоустройству Петербурга

Мероприятия по реконструкции Большие градостроительные работы развернулись в конце 1880-х годов на Выборгской стороне, где на обширной городской территории был возведен целый лечебный городок, состоявший из 11 клиник, шести институтов, аудиторий и хозяйственных зданий (архит. М. А. Быковский).

Само собой разумеется, что мероприятия по благоустройству городских территорий не касались окраин, а разворачивались лишь в центральных районах города, границы которых к этому времени отодвинулись к югу, за пределы Загородного проспекта и Обводного канала, туда, где находились Царскосельский, Балтийский и Варшавский вокзалы. Набережные Фонтанки, таким образом, превратились во внутреннюю полукольцевую магистраль и стали застраиваться многоэтажными доходными домами.

Подробнее

Застройка фабриками Забалканского района

Забалканский районОдним из примеров промышленных окраин был район Забалканского (ныне Московского) проспекта, который со второй половины XIX в. стал усиленно застраиваться фабриками и заводами, в соседстве с которыми возникали дома и бараки для рабочих. Здесь возле Заставской улицы в 1896 г. была основана обувная фабрика (ныне «Скороход»).

За Заставской улицей на месте небольшой столярно-механической фабрики в 1897 г. возник вагоностроительный завод (ныне завод им. Егорова). За окружной железнодорожной веткой был построен в 1898 г. электромеханический завод фирмы «Симменс-Шуккерт» (ныне «Электросила»). У этого предприятия собственно и обрывался город. Булыжная мостовая доходила только до Литовской улицы, а дальше начиналась непролазная грязь.

Вдоль другого тракта — Шлиссельбурге кого (ныне проспект Обуховской обороны), который проходил вдоль левого берега Невы до села Рыбацкого, строительство заводов началось еще в XVIII в. Промышленному развитию этой части города способствовали удобные водные пути сообщения. Со второй половины прошлого века она начала превращаться в типичный фабрично-заводской район капиталистического города.

Подробнее

Рост фабричных сел

Рост фабричных селСтроительство фабрик и заводов сопровождалось ростом вокруг них рабочего населения, для которого на некоторых фабриках и заводах строились   дома-казармы,   содержавшиеся большей частью в антисанитарном состоянии.

Большинство же рабочих ютилось в тесных деревянных домишках мелких домовладельцев вблизи фабрик, где появились коечно-каморочные квартиры. В. И. Ленин в 1907 г. указывал на эксплуатацию рабочего «не только фабрикантами и заводчиками, но также и домовладельцами, которые, как известно, наживаются гораздо больше на квартирах, каморках, углах и трущобах, населенных рабочими, чем на богатых квартирах»1.

Подробнее

Основные промышленные районы Москвы

Основные промышленные районы МосквыК 1912 г. в пределах Садового кольца проживала лишь одна треть московского населения, а остальное население города, превышавшее 1 млн. размещалось за его пределами. Это были жители фабричных окраин Москвы, где располагалось 80% промышленных предприятий и проживало 90% рабочих. Размещение промышленных предприятий происходило стихийно, без какого-либо плана. Они располагались в основном по берегам Москвы-реки и Яузы, а также вдоль основных линий железных дорог.

Основными промышленными районами Москвы были Пресня, Марьина роща, Благуша, Лефортово, Рогожско-Симоновский район, Дорогомилово и южные районы Москвы.

Особенно быстро росли северные окраины, население которых за 15 лет, с 1897 по 1912 г., увеличилось вдвое.

Подробнее

Образование в России большевистской партии под руководством В. И. Ленина

Образование в России большевистской партии Социально-экономическое и правовое положение рабочих было тяжелым. Нарушая фабрично-заводское законодательство1897 г., фабриканты часто заставляли рабочих работать свыше 10 ч в день. Средняя заработная плата, хотя и несколько повысилась в начале XX в., оставалась значительно ниже, чем в западно-европейских государствах (за исключением отдельных относительно высокооплачиваемых рабочих-металлистов    Петербурга).

Крайне неприглядными продолжали оставаться жилищно-бытовые условия рабочих. Они жили в неблагоустроенных домах, нередко в подвалах и бараках, не удовлетворявших самым элементарным требованиям санитарии и гигиены. Казармы для холостяков и дома для семейных рабочих были, как правило, перенаселены. Для окраин многих российских городов были характерны скученные, прокопченные дымом рабочие районы с угрюмыми, обычно краснокирпичными казармами-общежитиями, с бесконечными грязными улочками деревянных трехоконных домишек. На юге России и в Баку до половины рабочих ютились в грязных, темных и холодных землянках. Разрыв между возросшими материальными и духовными потребностями рабочего класса и низким жизненным уровнем был разителен.

Подробнее