Основні види робіт на пам’ятках архітектури і сфера їх застосування

Зазвичай розрізняють три види робіт, які повинні провадитсь на пам’ятках : реставрація, консервація і ремонт.

На практиці таке формальне розмежування має суттєві відмінності. Для трьох названих категорій прийняті дещо різний порядок розгляду і склад проектної документації. В той же час це розділення досить приблизне і не претендує на детальне розмежування нескінченно різноманітних випадків практики. Віднесення до тієї або іншої категорії робиться за переважаючим характером робіт.

Для усіх видів робіт закон встановлює деякі загальні вимоги. Вони можуть виконуватися тільки з відома державних органів охорони пам’яток та під їх контролем. Контроль не обмежується узгодженням необхідної проектної документації, але здійснюється протягом всіх робіт. Реставрація, консервація і ремонт пам’яток повинні проводитися також під спостереженням фахівців-реставраторів.

Вирішення питання про проведення тих або інших робіт на пам’ятці неможливе без попереднього його вивчення. Глибина і обсяги дослідження можуть бути при цьому різні і залежать від мети і характеру передбачуваних робіт, від того, наскільки при їх проведенні може заторкуватись основна структура пам’ятника. Дослідження, як правило, не завершується попередньою фазою, але триває на усій стадії ведення робіт, оскільки тільки по ходу їх здійснення відбувається якнайповніше розкриття пам’ятки.

Подробнее

Основи сучасних понять «пам’ятка архітектури» і «реставрація»

Як видно з попереднього викладу, зміст понять «Пам’ятка архітектури» і «реставрація» мінявся в часі. Поняття ці, виникнувши порівняно пізно, трактувалися по різному залежно від філософських, художніх і інших уявлень кожного окремого періоду. При цьому вони мали тенденцію ставати складнішими, збагачуватися за рахунок все більш багатостороннього врахування зв’язків, що виникають між архітектурним твором минулого і світом людини нового часу.

В різних європейських країнах для позначення того, що ми називаємо пам’яткою архітектури, застосовуються терміни «пам’ятка», «історична пам’ятка», «архітектурна пам’ятка». У Російській імперії в минулому використовувався термін «пам’ятники старовини і мистецтва», а нині поняття «Пам’ятки архітектури» включене в загальніше поняття «Пам’ятки історії і культури», або, ще ширше, «культурної спадщини». Ці терміни відбивають двояку цінність споруд, віднесених нами до розряду пам’яток, — історичну і художню. Щоб уявити собі усю повноту значення пам’яток для сучасної людини, такого розділення ще недостатньо, оскільки кожна з цих двох основних сторін цінності пам’яток далеко не елементарна, представляючи дуже складне поєднання різних аспектів.

Подробнее

Застройка фабриками Забалканского района

Забалканский  районОдним из примеров промышленных окраин был район Забалканского (ныне Московского) проспекта, который со второй половины XIX в. стал усиленно застраиваться фабриками и заводами, в соседстве с которыми возникали дома и бараки для рабочих. Здесь возле Заставской улицы в 1896 г. была основана обувная фабрика (ныне «Скороход»).

За Заставской улицей на месте небольшой столярно-механической фабрики в 1897 г. возник вагоностроительный завод (ныне завод им. Егорова). За окружной железнодорожной веткой был построен в 1898 г. электромеханический завод фирмы «Симменс-Шуккерт» (ныне «Электросила»). У этого предприятия собственно и обрывался город. Булыжная мостовая доходила только до Литовской улицы, а дальше начиналась непролазная грязь.

Вдоль другого тракта — Шлиссельбурге кого (ныне проспект Обуховской обороны), который проходил вдоль левого берега Невы до села Рыбацкого, строительство заводов началось еще в XVIII в. Промышленному развитию этой части города способствовали удобные водные пути сообщения. Со второй половины прошлого века она начала превращаться в типичный фабрично-заводской район капиталистического города.

Подробнее

Рост фабричных сел

Рост фабричных селСтроительство фабрик и заводов сопровождалось ростом вокруг них рабочего населения, для которого на некоторых фабриках и заводах строились   дома-казармы,   содержавшиеся большей частью в антисанитарном состоянии.

Большинство же рабочих ютилось в тесных деревянных домишках мелких домовладельцев вблизи фабрик, где появились коечно-каморочные квартиры. В. И. Ленин в 1907 г. указывал на эксплуатацию рабочего «не только фабрикантами и заводчиками, но также и домовладельцами, которые, как известно, наживаются гораздо больше на квартирах, каморках, углах и трущобах, населенных рабочими, чем на богатых квартирах»1.

Подробнее

Перевоплощение Миусской площади

Миусская площадьВ 1886 г. Городская дума решила превратить старую Лесную Миусскую площадь в главную площадь этого обширного периферийного района Москвы. В середине XIX в. Миусская площадь представляла собой прямоугольное пространство с небольшим прудом посредине. К площади выходили 1-я и 3-я Миусские улицы.

Территории, окружавшие площадь, застроены были лишь частично, поскольку здесь располагались сады и огороды ямщиков. Часть территории была загромождена мелкими пищевыми предприятиями. При разработке плана Миусской площади было предусмотрено соединение ее с окружающими улицами и переулками. На южной стороне площади, на 3-й Миусской улице, было построено монументальное здание Городского народного университета им. А. Л. Шанявского (ныне АОН при ЦК КПСС).

Подробнее

Основные промышленные районы Москвы

Основные промышленные районы МосквыК 1912 г. в пределах Садового кольца проживала лишь одна треть московского населения, а остальное население города, превышавшее 1 млн. размещалось за его пределами. Это были жители фабричных окраин Москвы, где располагалось 80% промышленных предприятий и проживало 90% рабочих. Размещение промышленных предприятий происходило стихийно, без какого-либо плана. Они располагались в основном по берегам Москвы-реки и Яузы, а также вдоль основных линий железных дорог.

Основными промышленными районами Москвы были Пресня, Марьина роща, Благуша, Лефортово, Рогожско-Симоновский район, Дорогомилово и южные районы Москвы.

Особенно быстро росли северные окраины, население которых за 15 лет, с 1897 по 1912 г., увеличилось вдвое.

Подробнее

Градостроительство Англии XVIII — первой половины XIX века

Градостроительство Англии XVIII — первой половины XIX векаПроцесс разложения феодальных порядков в зарождении капиталистических отношений протекал в Англии быстрее и интенсивнее, нежели в других странах Западной Европы. После так называемой Славной революции 1688-1689 гг., окончательно уничтожившей в Англии королевский абсолютизм, к власти пришла крупная землевладельческая аристократия, тесно связанная с интересами торгового и денежного капитала. Поддерживая аристократию на выборах и предоставляя ей право вести государственную политику, английские буржуа извлекли из этого немалую выгоду, поскольку обеспечивали себе стабильное покровительство со стороны государства.

Обезземеливание крестьянства, проводившееся в начале XVIII в. уже в соответствии с законодательными актами, привело к сильным миграционным процессам. В поисках работы бывшие крестьяне потянулись в те города, в которых начало развиваться мануфактурное производство. Это привело к перераспределению населения. Если раньше население Англии группировалось в городах относительно равномерно и исключение составлял лишь Лондон, то в XVIII в. на географической карте Англии ясно обозначились промышленные районы страны. Так, хлопчатобумажные мануфактуры возникли главным образом в Северо-Западной Англии, в графстве Ланкашир; шерстяные — в северо-восточных районах, в графстве Йоркшир; обработка железа — в центральных графствах и на северо-востоке; угольные бассейны породили промышленные центры также в северо-восточных и северо-западных районах. К этому следует добавить и общий рост населения страны в XVIII в. с 5,5 млн. до 8 млн. чел.

Подробнее