Археологічна реставрація» і реставраційні теорії кінця XIX – поч. XX ст.

До кінця XIX ст. все більш і більш виявлялося загальне незадоволення практикою стилістичної реставрації. У міру зросту числа споруд, що реставруються на такій основі, все ясніше усвідомлювалося, що на місце пам’ятки ставиться при цьому щось лише зовні схоже з нею, але по суті принципово неадекватне справжньому архітектурному твору старовини. Характерна в цьому плані оцінка

Анатолем Франсом результатів однієї з найбільш відомих у Франції реставрацій : «В П’єрфоні, дійсно, надто багато каменів. Я переконаний, що реставрація, зроблена в 1858 році Віолле-ле-Дюком і закінчена надалі по його кресленнях, цілком обґрунтована. Я упевнений, що вежі замку і усі зовнішні оборонні споруди набули свого минулого вигляду.

Подробнее

Виникнення інтересу до пам’ятників античності. Їх реставрація на початку XIX ст.

Архітектурні споруди у всі часи були предметом турбот. Їх підтримували, лагодили, іноді відновлювали. Це диктувалося в першу чергу утилітарними вимогами: адже вони були створені свого часу для якоїсь певної функції, і доки ця функція відповідала потребам суспільства, потрібні були і самі будівлі. Часом на перше місце виступала сторона не утилітарна : так було з сакральною цінністю культових будівель, з репрезентативною або меморіальною цінністю деяких спеціально зведених споруд (арки, колони).

Проте подібне відношення до архітектурних споруд не було оцінкою їх як пам’яток архітектури, тобто як носіїв специфічної цінності, свідків культури і мистецтва минулого. Це до певної міри пов’язано з тим, що культурі ранніх періодів, включаючи античність, в цілому не було властиве відчуття історичності, поступального громадського розвитку, а історизм світогляду середньовіччя був дуже специфічний і обмежений областю есхатології, тобто вчення про розвиток світу в чисто релігійному розумінні від створення людини і його гріхопадіння до очікуваного кінця світу.

Подробнее

Синтез искусств в архитектуре

Синтез искусств в архитектуре

Синтез искусств (греч. synthesis — соединение, сочетание) это соединение разных искусств в художественное целое, не сводимое к сумме составляющих его компонентов.

Композиционное единство компонентов,  согласованность их масштабов, пропорций, ритма порождают в искусстве качества, способные активизировать восприятие человека, сообщать ему многоплановость, многогранность развития идеи, оказывать на человека многостороннее эмоционально насыщенное воздействие, обращаясь ко всей полноте его чувств.

Подробнее

Региональная организация тематики интерьеров

Правильное определение темы интерьера—одно из главных условий достижения его оригинальности, эмоциональной выразительности и художественности. Особенно важна тематика для общего эстетического восприятия внутреннего пространства при образовании ассоциативных представлений. Композиционное решение и раскрытие ведущей темы интерьера завершает конкретизацию замысла автора проекта.

Внимание к тематике при проектировании современных интерьеров особенно актуально именно сейчас, когда помимо достижения количественных показателей требуется повысить и качество решений.

Подробнее

О связи произведений монументально-декоративного искусства с элементами оборудования и прикладного искусства в интерьере

Структура и отделка интерьера определяются прежде всего его назначением, но вместе с тем в значительной степени зависят и от тех элементов, которые в нем находятся. Каждый элемент интерьера отличается собственными, только ему свойственными качествами, исходя прежде всего из функции. Чтобы достичь комплексного решения, единства художественного и эмоционального качеств интерьера, каждый его элемент должен быть органично связан с другими компонентами.

Это исходное положение определяет основные требования по композиционной и идейно-художественной связи между произведениями монументально-декоративного искусства и различными элементами оборудования в интерьере. Наиболее, значительными элементами прикладного искусства в интерьере — являются мебель, текстиль, средства освещения. Естественно, не в каждом интерьере все эти элементы применяются вместе, тем более в комплексе с произведениями монументально-декоративного искусства.

Подробнее

Сочетание фона и произведений монументально-декоративного искусства

Сочетания могут быть как нюансные, так и контрастные. Большее значение имеют контрастные, поскольку человеку свойственно желание к поиску сильных и ярких впечатлений, необходимых для стимуляции его физиологических и психологических функций. Благодаря контрасту могут быть усилены и подчеркнуты лучшие, наиболее выразительные качества интерьера. Это имеет прямое отношение к применению средств монументально-декоративного искусства в интерьере. Однако перед тем как использовать контрастирующие элементы, необходимо понять сущность тех качеств, которые мы хотим акцентировать с целью более полного выявления общего композиционного замысла.

Подробнее

Предпосылки к возникновению оптимального взаимодействия средств монументально-декоративного искусства с другими компонентами интерьера

Чтобы обеспечить в интерьере синтез между архитектурой и произ­ведениями монументально-декоративного искусства, необходимо со­здать гармоническое сочетание всех компонентов интерьера, подчинен­ных целенаправленной, пространственной организации и приобретающих таким образом новые, более высокие, взаимообусловленные интеграль­ные качества.

Подробнее

Условия зрительного восприятия

Как известно, благодаря зрению человек получает 80—90% всей информации. Зрительная система человека достаточно хорошо изучена, известны основные ее оптические возможности; Однако люди отличаются и некоторыми индивидуальными свойствами зрения, что не позволяет делать абсолютно точные выводы относительно угла зрения, условий обозреваемости и тем более условий зрительного восприятия. А между тем это имеет большое значение в предопределении эмоционального состояния человека.

К сожалению, в литературе приводятся не совсем одинаковые сведения об углах зрения и о зрительном поле. Данные инженерной психологии и исследования многих специалистов подтверждают, что человек обладает большей свободой обозреваемости при движении его взгляда по горизонтали, чем по вертикали.

Подробнее

Взаимодействие объективных факторов, определяющих характер эмоциональной напряженности

Синтез архитектуры и монументально-декоративного искусства в интерьере связан со многими факторами, зависящими от конкретно поставленных задач. Однако, несмотря на то что возможно различное трактование методологического подхода к синтезу, в основном действуют объективные требования, определяемые прежде всего главной архитектурной   функцией   интерьера   как   оптимальной   материально организованной средой для деятельности  человека.

Подробнее

Назначение интерьера и монументально-декоративное искусство

Стремление к синтезу архитектуры и монументально-декоративного искусства — один из естественных путей связи художественного творчества с повседневной жизнью людей. Однако специфика различных творческих задач, функциональные, эстетические и идеологические требования к архитектуре, особенности формирования архитектурного объекта обусловливают возможность использования тех или иных видов монументального и декоративного искусства, которые не могут существовать вне архитектурно организованной среды. В интерьерах общественного назначения за редким исключением произведения монументально-декоративного искусства применять целесообразно, поскольку они призваны выражать основные идеи времени, требуют внимания широкой общественности.)

Подробнее