Особенности архитектуры XVI века

На то, что происходит в Риме окажут влияния идеи вечного города. Античная память будет очень важна. Античная память определит масштаб построек. Римская архитектура будет иметь под собой основу в виде идей Альберти (много работал в Риме, его идеи будут реализовавыться в течение всего Возрождения). От Альберти взяли в архитектуру Высокого Возрождения: новое понимание плана, объемно – пространственных композиций, стена как основы, предпочтение дорическиго и тосканского ордеров, предпочтение сводчяатых перекрытий.

Подробнее

Археологічна реставрація» і реставраційні теорії кінця XIX – поч. XX ст.

До кінця XIX ст. все більш і більш виявлялося загальне незадоволення практикою стилістичної реставрації. У міру зросту числа споруд, що реставруються на такій основі, все ясніше усвідомлювалося, що на місце пам’ятки ставиться при цьому щось лише зовні схоже з нею, але по суті принципово неадекватне справжньому архітектурному твору старовини. Характерна в цьому плані оцінка

Анатолем Франсом результатів однієї з найбільш відомих у Франції реставрацій : «В П’єрфоні, дійсно, надто багато каменів. Я переконаний, що реставрація, зроблена в 1858 році Віолле-ле-Дюком і закінчена надалі по його кресленнях, цілком обґрунтована. Я упевнений, що вежі замку і усі зовнішні оборонні споруди набули свого минулого вигляду.

Подробнее

Виникнення інтересу до пам’ятників античності. Їх реставрація на початку XIX ст.

Архітектурні споруди у всі часи були предметом турбот. Їх підтримували, лагодили, іноді відновлювали. Це диктувалося в першу чергу утилітарними вимогами: адже вони були створені свого часу для якоїсь певної функції, і доки ця функція відповідала потребам суспільства, потрібні були і самі будівлі. Часом на перше місце виступала сторона не утилітарна : так було з сакральною цінністю культових будівель, з репрезентативною або меморіальною цінністю деяких спеціально зведених споруд (арки, колони).

Проте подібне відношення до архітектурних споруд не було оцінкою їх як пам’яток архітектури, тобто як носіїв специфічної цінності, свідків культури і мистецтва минулого. Це до певної міри пов’язано з тим, що культурі ранніх періодів, включаючи античність, в цілому не було властиве відчуття історичності, поступального громадського розвитку, а історизм світогляду середньовіччя був дуже специфічний і обмежений областю есхатології, тобто вчення про розвиток світу в чисто релігійному розумінні від створення людини і його гріхопадіння до очікуваного кінця світу.

Подробнее

Синтез искусств в архитектуре

Синтез искусств в архитектуре

Синтез искусств (греч. synthesis — соединение, сочетание) это соединение разных искусств в художественное целое, не сводимое к сумме составляющих его компонентов.

Композиционное единство компонентов,  согласованность их масштабов, пропорций, ритма порождают в искусстве качества, способные активизировать восприятие человека, сообщать ему многоплановость, многогранность развития идеи, оказывать на человека многостороннее эмоционально насыщенное воздействие, обращаясь ко всей полноте его чувств.

Подробнее

Предпосылки к возникновению оптимального взаимодействия средств монументально-декоративного искусства с другими компонентами интерьера

Чтобы обеспечить в интерьере синтез между архитектурой и произ­ведениями монументально-декоративного искусства, необходимо со­здать гармоническое сочетание всех компонентов интерьера, подчинен­ных целенаправленной, пространственной организации и приобретающих таким образом новые, более высокие, взаимообусловленные интеграль­ные качества.

Подробнее

Условия зрительного восприятия

Как известно, благодаря зрению человек получает 80—90% всей информации. Зрительная система человека достаточно хорошо изучена, известны основные ее оптические возможности; Однако люди отличаются и некоторыми индивидуальными свойствами зрения, что не позволяет делать абсолютно точные выводы относительно угла зрения, условий обозреваемости и тем более условий зрительного восприятия. А между тем это имеет большое значение в предопределении эмоционального состояния человека.

К сожалению, в литературе приводятся не совсем одинаковые сведения об углах зрения и о зрительном поле. Данные инженерной психологии и исследования многих специалистов подтверждают, что человек обладает большей свободой обозреваемости при движении его взгляда по горизонтали, чем по вертикали.

Подробнее

Взаимодействие объективных факторов, определяющих характер эмоциональной напряженности

Синтез архитектуры и монументально-декоративного искусства в интерьере связан со многими факторами, зависящими от конкретно поставленных задач. Однако, несмотря на то что возможно различное трактование методологического подхода к синтезу, в основном действуют объективные требования, определяемые прежде всего главной архитектурной   функцией   интерьера   как   оптимальной   материально организованной средой для деятельности  человека.

Подробнее

Назначение интерьера и монументально-декоративное искусство

Стремление к синтезу архитектуры и монументально-декоративного искусства — один из естественных путей связи художественного творчества с повседневной жизнью людей. Однако специфика различных творческих задач, функциональные, эстетические и идеологические требования к архитектуре, особенности формирования архитектурного объекта обусловливают возможность использования тех или иных видов монументального и декоративного искусства, которые не могут существовать вне архитектурно организованной среды. В интерьерах общественного назначения за редким исключением произведения монументально-декоративного искусства применять целесообразно, поскольку они призваны выражать основные идеи времени, требуют внимания широкой общественности.)

Подробнее

Градостроительная основа проектирования интерьеров с использованием средств монументально-декоративного искусства

В современной советской архитектуре градостроительные проблемы стали главными. Постепенная реконструкция старых городских районов и тем более застройка новых выполняются по проектам, которые учитывают соответствующие требования не только настоящего времени, но и более отдаленной перспективы. Градостроительная основа стала обязательной в архитектуре, в том числе и при создании интерьеров общественных зданий. Однако до сих пор вопрос о значении градостроительной ос-новы для проектирования интерьеров общественных зданий не изучен. Хотя и опубликованы отдельные работы по организации сети предприятий общественного питания и некоторых других учреждений, все они ограничиваются рассмотрением утилитарно-функциональных вопросов исходя из условий строительства новых городов, микрорайонов и пр.

Подробнее

Стилистические искания зодчих второй половины XIX в.

Стилистические искания зодчих Стилистические искания зодчих второй половины XIX в. были направлены прежде всего на освоение архитектурного наследия прошлых эпох, включая национальные и общеевропейские стили. Менялись лишь источники подражания, методы и глубина их освоения. В состав городского пейзажа в этот период вошли и такие новые сооружения, связанные с развитием инженерно-технической мысли, как крытые пассажи и рынки, вокзалы, мосты, которые сближали крупнейшие города России с западно-европейскими городами.

К началу XX в. сложился основной фонд застройки городов, представляющих собой смешение зданий различных эпох и стилей, при количественном преобладании застройки второй половины XIX в. Роль связующего начала в стилистической разноголосице городов этого времени в определенной степени сыграл стиль «модерн».

Подробнее